Akupunktion tehokkuus masennukseen liittyvän unettomuuden hoidossa

Tutkimus paljasti hyviä tuloksia akupunktion käytöstä masennukseen liittyvän unettomuuden hoitona.

Masennus on yksi yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä. Kiinassa se on lueteltu sairaudeksi, joka aiheuttaa toiseksi suurimman sairauksista johtuvan taloudellisen taakan terveydenhoidossa.

Masennukseen liittyy monimutkaisia oireita, kuten kiinnostuksen vähentyminen ja unihäiriöt. Tässä yhteydessä uniongelmat määritellään nukahtamis- ja nukkumisvaikeuksiksi (mukaan lukien helposti ja/tai liian varhainen herääminen ja varsinaiset univaikeudet). Masennus myös vähentää uniaikaa ja heikentää sen laatua, tämä vaikuttaa oppimiskykyyn, työn tehokkuuteen ja lopulta myös elämänlaatuun.

Unettomuus ja masennus liittyvät usein läheisesti toisiinsa; noin 70%: lla masennuksesta kärsivistä potilaista on unettomuusoireita. Puolestaan masennuksen esiintyvyys unettomilla potilailla on 3-4 kertaa suurempi kuin hyvin nukkuvilla. Unihäiriöt ovatkin yksi masennuksen ensisijaisista ilmenemismuodoista ja diagnostisista kriteereistä. Ja niillä on kaksisuuntainen vaikutus altistavana kuin pahentavana tekijänä.

Hoidoissa käytettävät masennuslääkkeet sisältävät selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä (SSRI), serotoniini-noradrenaliinin takaisinoton estäjiä (SNRI), trisyklisiä masennuslääkkeitä (TCAS) ja monoamiinioksidaasin estäjiä (MOI). Näihin lääkkeisiin liittyy kuitenkin useita haittavaikutuksia, kuten painonnousua, sedaatiota, suun kuivumista, pahoinvointia, näön hämärtymistä, ummetusta ja takykardiaa.

Akupunktion tehokkuutta masennukseen liittyvän unettomuuden hoidossa (verrattuna kontrolliryhmään) selvitettiin tutkimuksessa (järjestelmällinen katsaus ja meta-analyysi) havaittiin akupunktiohoidolla olevan merkittävä vaikutus.

Chanin [ 2 ] systemaattinen katsaus ja meta-analyysi akupunktiohoidoista, jossa ne yhdistettiin masennuslääkkeisiin osoitti, että akupunktio yhdessä
masennuslääkkeiden kanssa oli hoitona parempi kuin masennuslääkkeiden yksittäinen käyttö.

Meta-analyysiin hyväksyttiin 18 satunnaistettua, kontrolloitua kliinistä tutkimusta (RCT). Jotka jaettiin kolmeen osaan: (1) akupunktio länsimaisen lääketieteen kanssa; (2) akupunktio vale- tai plaseboakupunktion kanssa; ja (3) akupunktio yhdistelmälääkityksen kanssa. Aineisto koostui 1678
osallistujasta, joista 908 naista ja 641 henkilöä oli 18–75-vuotiaita miehiä. 120:n tutkittavan sukupuoli jäi tuntemattomaksi.

Ensisijaisena tuloksena oli PSQI -pisteet. PSQI pisteytyksen loi vuonna 1989 tohtori Buysse, psykiatri Pittsburghin yliopistosta (USA). Sitä on yleisesti käytetty unen laadun arvioimiseen potilailla, joilla on unihäiriöitä sekä samanaikaisia ​​mielenterveyshäiriöitä.

Meta-analyysissä olleista tutkimuksista, kymmenen raportoi tuloksissaan käyttäen Pittsburghin uniasteikkoa. Niistä 7 artikkelia osoitti, että akupunktiohoito oli tehokkaampi kuin lääkityshoito, ja 3 tutkimusta ei osoittanut merkittävää eroa näiden kahden ryhmän välillä.

PSQI -pistemäärä akupunktioryhmässä oli havaintojen mukaan pienempi kuin lääkeryhmässä. tämä osoitti, että akupunktiohoito oli tehokkaampi unettomuuteen ja masennukseen kuin lääkitys.

Tässä järjestelmällisessä tarkastelussa oli joitain rajoituksia. Mukana olevissa tutkimuksissa käytetyt akupisteet olivat heterogeenisiä, tällä saattoi olla vaikutusta tuloksiin. Myös kunkin tutkimuksen hoitojakson kesto oli erilainen, satunnaismenetelmät eivät olleet riittävän selkeitä ja satunnaisissa menetelmissä oli joitain virheitä joidenkin tutkimuksien kohdalla.

Näistä huolimatta yhteenvetona tutkijat totesivat, että tutkimustiedot tukevat akupunktion käyttöä tehokkaana hoitona masennukseen liittyvän unettomuusoireiden parantamisessa. Verrattuna perinteiseen länsimaiseen lääketieteeseen, akupunktiohoito voi olla jopa tehokkaampi.

Akupunktiohoidon yhdistäminen lääkkeelliseen hoitoon osoitti yhdistelmähoidon olevan merkittävästi tehokas PSQI- pistemäärän alentamisessa verrattuna pelkkään lääkkeelliseen hoitoon.

Haittavaikutusten osalta akupunktioon liittyvät haitat olivat harvinaisia ja lieviä. Kuten mustelmia tai kipua, jotka korjaantuivat nopeasti, eikä muita vakavia haittatapahtumia raportoitu.

Lähteet:

[1] Bo Dong, Zeqin Chen, Xuan Yin, Danting Li, Jie Ma, Ping Yin, Yan Cao, Lixing Lao, Shifen Xu, "The Efficacy
of Acupuncture for Treating Depression-Related Insomnia Compared with a Control Group: A Systematic
Review and Meta-Analysis", BioMed Research International, vol. 2017, Article ID 9614810, 11 pages, 2017.
https://doi.org/10.1155/2017/9614810
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/9614810/

[2] Y.-Y. Chan, W.-Y. Lo, S.-N. Yang, Y.-H. Chen, and J.-G. Lin, “The benefit of combined acupuncture and
antidepressant medication for depression: a systematic review and meta-analysis,” Journal of Affective
Disorders, vol. 176, pp. 106–117, 2015.