Homeopatia lisähoitona paransi keuhkosyöpäpotilaiden elämänlaatua

Homeopaattinen hoito tavanomaisten lääketieteellisten syöpähoitojen lisänä paransi pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien elämänlaatua ja lisäsi elinikää. Monikeskustutkimus tehtiin neljän itävaltalaissairaalan poliklinikalla vuosina 2012-2017.

Satunnaistettu ja plasebokontrolloitu 150 potilaan kaksoissokkokoe (Frass ym. 2020) oli jatkoa pragmaattiselle satunnaistetulle kokeelle, jossa oli 410 syöpäpotilasta (Frass ym. 2015).

Vuonna 2015 julkaistussa tutkimuksessa kävi ilmi, että homeopaattista hoitoa lisähoitona saaneiden potilaiden yleinen terveydentila ja koettu hyvinvointi paranivat verrattuna niihin, jotka saivat vain tavanomaista lääketieteellistä hoitoa. Tutkimus antoi viitteitä siitä, että homeopaattinen hoito saattoi myös pidentää potilaiden elinikää.

Niinpä tutkijaryhmä päätti tutkia elämänlaadun paranemisesta ja selvittää homeopatian vaikutusta elinikään käyttäen kaksoissokkoistettua koeasetelmaa potilailla, joilla oli pitkälle edennyt pienisoluinen keuhkosyöpä.

Seurantatutkimuksen IV-asteen pienisoluista keuhkosyöpää sairastaneesta 150 potilaasta  98 sai joko yksilöllisesti valittuja homeopaattisia lääkkeitä (n=51) tai plasebovalmisteita (n=47). Kontrolliryhmä, jossa oli 52 potilasta, ei saanut muuta kuin tavanomaista hoitoa.

Homeopatian hyödyt arvioidaan usein plasebovaikutukseksi. Siksi plasebohoitoa saava ryhmä lisättiin tutkimusasetelmaan hypoteesina, että homeopatia- ja plaseboryhmien välillä ei näy eroa eliniässä. Toisin kuin oletettiin homeopaattista hoitoa saaneiden elinikä piteni verrattuna plaseboryhmään ja kontrolliryhmään (ainoastaan tavanomaista hoitoa saaneet).

Eliniän piteneminen saattaa tutkijoiden mukaan olla yhteydessä elämänlaadun paranemiseen.

Tulosten mukaan homeopaattinen hoito täydentävänä hoitona (additive homeopathy) kohensi koettua terveyttä ja toimintakykyä ja lievensi syöpähoidoista johtuvia sivuvaikutuksia ja oireita verrattuna lisähoitona annettuun plasebohoitoon ja pelkkään tavanomaiseen hoitoon. Erot olivat tilastollisesti merkitseviä.

Hankeen rajoituksia ovat mm. tutkimuksen kohtalaisen pitkä kesto. Kuitenkaan tutkimuksen ajanjaksolla 2012-2017 tavanomainen syövän hoito ei merkittävästi muuttunut. Uudet immunoterapiamuodot eivät vielä vaikuttaneet tässä tutkimuksessa.

Tutkijoiden suosituksia

Tutkimustulokset osoittavat, että homeopatia tehosi positiivisesti sekä elämänlaatuun että elinikään. Tutkijat suosittelevat artikkelissaan, että homeopatian vaikutuksia tutkittaisiin myös muihin syöpämuotoihin.

He huomauttavat, että tutkimustulokset tukevat olettamusta, että muutkin täydentävät hoitomuodot saattavat osoittautua samalla tavoin hyödyllisiksi syövän lisähoitoina, esimerkiksi akupunktio lievittämään rintasyöpäpotilaiden kemoterapiasta johtuvia neuropaattisia kipuja ja oireisiin.

Artikkelit

Frass M,  Lechleitner  P,  Gründling  C et al. Homeopathic Treatment as an Add‐On Therapy May Improve Quality of Life and Prolong Survival in Patients with Non‐Small Cell Lung Cancer: A Prospective, Randomized, Placebo‐Controlled, Double‐Blind, Three‐Arm, Multicenter Study. The oncologist 2020;.25 (12) p.e1930-e1955. 

Frass M, Friehs H, Thallinger C et al. Influence of adjunctive classical homeopathy on global health status and subjectivewellbeing in cancer patients – A pragmatic randomized controlled trial – ScienceDirect Complement Ther Med 2015;23:309–317.