Onko täydentävällä ja vaihtoehtoisella lääketieteellä roolia ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa ja terveyden edistämisessä?

Elämäntyyliin ja ihmisten muuttuneeseen terveyskäyttäytymiseen liittyvät krooniset sairaudet ovat johtava syy sairastuvuuteen ja kuolleisuuteen Yhdysvalloissa. Krooniset sairaudet, kuten sydänsairaudet, syöpä, aivohalvaus ja diabetes, aiheuttavat lähes 70 % USA:n kuolemista. [1] Nämä ja muut sairaudet, kuten krooninen kipu, niveltulehdus, masennus ja ahdistus, ovat myös olennaisessa roolissa sairastavuudessa. Puolet aikuisista ilmoitti sairastavansa ainakin yhtä kroonista sairautta, ja heistä neljänneksellä on merkittäviä päivittäisen aktiivisuuden rajoituksia. Kroonisista sairauksista aiheutuvat kustannukset ovat valtavia ja kasvavat jatkuvasti.[1] Vuonna 2010 Yhdysvaltojen terveydenhuollon kustannukset olivat 17,9 % maan bruttokansantuotteesta, tuosta määrästä kroonisten sairauksien osuus oli lähes 75 % [1]. Tässä on hyvä havaita, että Suomessakin olemme kulkeneet Yhdysvaltojen jalanjäljissä, myös täällä elintapasairaudet ja toiminnalliset sairaudet ovat yleisimpien sairauksien joukossa, meillä terveydenhoidon kustannukset kohoavat myös vuosi vuodelta [2].

Terveyteen vaikuttaviin sosiaalisiin tekijöihin ja terveyseroihin on selvästikin puututtava poliittisilla ja yhteisöllisillä toimilla, joilla pyritään parantamaan väestön terveyttä vähentämällä sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta.

Edullista hoitoa koskevan lain täytäntöönpano Yhdysvalloissa (Affordable Care Act (ACA) -laki) tarjosi hyvän mahdollisuuden pohtia uusia lähestymistapoja kansanterveysongelmien ratkaisemiseksi. Kysymys on siitä, voisivatko CAM-hoitojen (täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen) harjoittajat toimia aktiivisemmin ja julkisesti hyväksytyssä roolissa ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palvelujen tarjoamisessa tässä yhteydessä? Mitä toimenpiteitä se vaatisi? [1]

Huomioitavaa on: (1) kroonisten sairauksien lisääntyvä määrä; (2) parantaa perusterveydenhuollon palvelujen saatavuutta, ja (3) monet suurimmista CAM-hoito aloista ovat jo suuntautuneet ja kouluttautuneet tarjoamaan terveyttä edistäviä ja ennaltaehkäiseviä terveyspalveluja asiakkailleen. [1]

Amerikkalaiset ovat pitkään yhdistäneet perinteiset, kansanperinne- ja luontaishoidot perinteisen lääketieteen käyttöön osana moniarvoista lääketieteellistä perinnettä, ja viime vuosikymmeninä globalisaatio ja tyytymättömyys valtavirran lääketieteeseen ovat lisänneet kuluttajien kiinnostusta ”kokonaisvaltaiseen” tai vaihtoehtoiseen lääketieteeseen. CAM-hoidot edustavat pientä mutta tärkeää osaa Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmässä. Vuoden 2008 tietojen mukaan lähes neljä kymmenestä amerikkalaisesta oli käyttänyt jotakin CAM-hoitoa viimeisen 12 kuukauden aikana. [1]

Täydentävä ja vaihtoehtoinen lääketiede (CAM) on laaja resurssi alue, johon sisältyy terveydenhuoltojärjestelmiä, -tapoja ja -käytäntöjä. CAM- hoitojen käyttäjät liittävät ne myönteisiin terveysvaikutuksiin.

Pohdittaessa kuluja ovat CAM-hoitojen kustannukset nousseet viime vuosina paljon hitaammin perinteiseen lääketieteelliseen hoitoon verrattuna. Tämä viittaa siihen, että CAM-hoitojen kustannukset ovat itsesäätelevämpiä kuin länsimaisen lääketieteen [1].

On arvioitu, että 17,4 % CAM-hoitojen käyttäjistä käyttää niitä ainoastaan sairauden hoitamiseksi ja 27,4 % käytti näitä hoitoja yksinomaan terveyden edistämiseen, ja loput ilmoittivat käyttävänsä niitä molempiin tarkoituksiin. Kaikista näistä käyttäjäryhmistä suurimmalla osalla CAM-hoidot olivat biolääketieteellistä hoitoa ”täydentävää” eikä niinkään ”vaihtoehtoista” hoitoa. Aikuiset, joilla on krooninen sairaus, käyttävät todennäköisemmin CAM-hoitoja kuin ne, joilla niitä ei ole. CAM-hoitojen käyttö lisääntyy raportoitujen sairauksien ja lääkärikäyntien määrän myötä, mitä useammin lääkärissä, sitä useammin myös luontaishoitajan luona. [1]

Vierailut CAM-alan ammattilaisten luona voivat antaa ihanteellisia mahdollisuuksia elämäntapa- ja käyttäytymismuutos neuvontaan. Monilla CAM-hoitoja käyttävillä on terveysongelmia (esim. verenpainetauti, korkea kolesteroli, esidiabetes tai diabetes) tai elämäntapa ongelmia (esim. ylipaino, tupakkariippuvuus tai liiallinen fyysinen passiivisuus), he voisivat hyötyä terveyden edistämisneuvonnasta ja tuesta. On tarpeen huomioida, että terveyden edistäminen (terveelliset elämäntavat) ja sairauksien ennaltaehkäisy on yleistä CAM-palveluntarjoajien kohdalla. Yhtäläisesti he rohkaisevat ja tukevat pyrkimyksissä kohti terveellisiä käyttäytymismuutoksia.[1]

Tämän ohella, vaikka CAM-hoitojen taloudellisten hyötyjen arviointeja ei ole paljolti tehty, niin järjestelmällinen katsaus, joka koostui 31 hyvälaatuisesta tutkimuksesta havaitsi, että lähes 30 % kustannusvertailuista osoitti kustannustehokkuutta CAM-hoitojen eduksi. Tämä tarkoittaisi, että CAM-palvelujen lisääntyminen voi kompensoida terveydenhuollon kokonaiskustannuksia vähentämällä käyntejä tavanomaisten lääkäreiden luona, sekä terveysongelmien hoitamista CAM-hoitojen pienemmillä kustannuksilla. Luontaisterapeutit voivat myös hoitaa elintapamuutokseen keskittyviä interventioita, kuten siirtymistä terveelliseen ruokavalioon ja fyysisen aktiivisuuden lisäämistä halvemmalla. [1]

CAM-palveluntarjoajien mukaan ottaminen voidaan nähdä yhtenä palapelin palana, joka voi vahvistaa ohjeita, joita monet potilaat jo saavat tavanomaisesta terveydenhuollosta. Sekä CAM-hoitajat tavoittavat potilasryhmiä, jotka eivät käytä perinteisiä lääketieteen palveluja juurikaan. [1]

CAM-ammattilaiset edistävät jo nyt kokonaisvaltaista hyvinvointia, heillä on pidempiä vastaanottoaikoja ja potilaat/asiakkaat osallistuvat keskusteluun ja päätäntään elämäntapojen ja terveyden välisestä suhteesta.

Lähteet:

[1] Thompson, J.J. and Nichter, M. (2016), Is There a Role for Complementary and Alternative Medicine in Preventive and Promotive Health? An Anthropological Assessment in the Context of U.S. Health Reform. MEDICAL ANTHROPOLOGY QUARTERLY, 30: 80-99. https://doi-org.ezproxy.jyu.fi/10.1111/maq.12153

[2] THL: Yleistietoa kansantaudeista. Viitattu 5.1.2022 https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/yleistietoa-kansantaudeista