Tutkimus: Vyöhyketerapia lievitti kirurgisten potilaiden kipuja

Tutkimus: Vyöhyketerapia lievitti kirurgisten potilaiden kipuja

Vyöhyketerapiaa saaneiden maksansiirtopotilaiden kivut lievittyivät enemmän kuin tavanomaista hoitoa saaneiden kivut. Tämä osoitettiin satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa, joka tehtiin lokakuun 2019 ja huhtikuun 2020 välisenä aikana aikuisilla potilailla Turkin maksasiirtoinstituutissa.

Tutkimusten mukaan vyöhyketerapia stimuloi endorfiinien vapautumista ja on tehokas kivun hallintaan. Tutkimuksessa selvitettiin jalkojen vyöhyketerapian vaikutusta kivun, mukavuuden ja beetaendorfiinien tasoon potilailla, joille oli tehty maksansiirto.

Tutkimusnäyte koostui 120 potilaasta, jotka satunnaistettiin saamaan joko vyöhyketerapiaa tai rutiinihoitoa. Potilailta kerättiin tiedot: potilastiedot, numeerinen kipuasteikko, perianestesian mukavuusasteikko ja beeta-endorfiinitason rekisteröinti lomakkeella. Ennen jalkojen vyöhyketerapian (refleksologisen hoidon) saamista potilaiden kipu, mukavuus ja beeta-endorfiinitasot määritettiin. Vyöhyketerapiaa annettiin 30 minuuttia. Kipu, mukavuus ja beeta-endorfiinitasot määritettiin välittömästi vyöhyketerapiahoidon jälkeen.

Kontrolliryhmän potilaat testattiin samoilla aikaväleillä ilman mitään muuta sovellusta kuin rutiininomainen kliininen menetelmä.

Tulosten mukaan vyöhyketerapian jälkeen kiputaso laski tutkimusryhmässä tilastollisesti merkitsevästi. Sekä beeta-endorfiini- että mukavuustasot niin interventio- kuin kontrolliryhmissä nousivat tilastollisesti merkitsevästi testin jälkeen alkuperäiseen testiin verrattuna (p < 0.05).Vaikka beetaendorfiini- ja mukavuusasteen nousun havaittiin olevan korkeampi vyöhyketerapiaryhmässä, tämä ei kuitenkaan eronnut tilastollisesti merkitsevästi kontrolliryhmästä.

Päätelmä

Tutkijoiden päätelmän mukaan vyöhyketerapiaa saaneiden potilaiden kiputasot laskivat enemmän kuin niillä potilailla, jotka eivät saaneet vyöhyketerapiaa, ja heidän beetaendorfiini- ja mukavuustasonsa nousivat enemmän. Vyöhyketerapiaa voidaan käyttää ei-farmakologisena hoitovaihtoehtona leikkauksen jälkeisessä hoitotyössä

Lähde: Kapıkırana G,  Özkan M 2021. The Effect of Foot Reflexology on Pain, Comfort and Beta Endorphin Levels in Patients with Liver Transplantation: A randomized control trial | Request PDF (researchgate.net)  European Journal of Integrative Medcine

Abstract (Kapikirana & Ötzkan 2021)

Introduction: Research suggests that reflexology stimulates the release of endorphins and is effective for the control of pain. The aim of study was to determine the effect of foot reflexology on the levels of pain, comfort and beta endorphins in patients who had undergone liver transplantation.

Methods: This randomized controlled study was conducted between October 2019–April 2020 on adult patients who received a liver transplantation at a Liver Transplant Institute in Turkey. The sample consisted of 120 patients randomized to receive either reflexology or routine care. Data collected included; Patient Information , a Numerical Pain Scale, Perianesthesia Comfort Scale and Beta Endorphin Level Registration Form. Prior to receiving foot reflexology, pain, comfort and beta endorphin levels of patients were determined. Reflexology was applied by the researcher for 30 minutes. Pain, comfort and beta endorphin levels were determined immediately after foot reflexology. The patients in the control group were tested at the same time intervals without any application other than the routine clinical protocol.

Results: After applying foot reflexology, the intervention group showed a statistically significant decrease in pain level compared to the control group (Cohen’s d = 1.95, 95% confidence interval (CI): −-2.7261 to −1.8738; p < 0.001). Both beta endorphin and comfort levels for both intervention and control groups increased statistically post test compared to the initial test (p < 0.05). However, although the increase in beta endorphin and comfort levels was observed to be higher in the intervention group this was not significantly different to the controls.

Conclusion: Pain levels of the patients who received foot reflexology decreased more than for those patients who did not receive reflexology, and their beta endorphin and comfort levels increased more. Reflexology could be used as a non pharmacological treatment option offered in post-operative nursing care